Làm theo Di chúc Bác Hồ
      (NDO,  27/09/2023 ) -  Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vĩnh biệt chúng ta 54 năm.

    Những ngày đầu thu năm 2023 này, Ba Đình rợp nắng, từng đoàn người đủ mọi lứa tuổi, thành phần trên khắp đất nước ta cùng nhiều đoàn khách quốc tế xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác, tỏ lòng thành kính và tri ân vị lãnh đạo sáng lập Đảng, Nhà nước ta, người chiến sĩ cộng sản kiên cường của phong trào cách mạng quốc tế, suốt cả cuộc đời nung nấu nguyện ước là làm cho nước nhà độc lập, nhân dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành. Chữ DÂN và chữ NƯỚC ngày đêm canh cánh trong tâm trí, khiến Người luôn đau đáu một suy nghĩ tưởng như giản đơn, nhưng rất đỗi sâu xa: Nước được độc lập mà cuộc sống của DÂN vẫn cực khổ, thì độc lập ấy chẳng có ý nghĩa gì!

    CHÚNG ta xúc động khi đọc lại Di chúc của Bác. Ngắn gọn, chỉ hơn 1.000 từ, nhưng có tới 14 lần Người nhắc cụm từnhân dân với tình cảm trân trọng và thương yêu.Sau khi ca ngợi các phẩm chất“anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù”,Bác căn dặn,“Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân (Bác viết chữ in nghiêng). Qua thực tiễn chỉ đạo cách mạng từ ngày lập Đảng, Bác luôn luôn coi Dân là lực lượng trung tâm, nòng cốt, vì không có Dân, cách mạng không thể thành công. Bác tổng kết: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, / Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

     Thấm nhuần sâu sắc lời chỉ bảo ấy, sau khi đánh thắng các thế lực ngoại xâm, Đảng ta đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng; lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, kiên trì triển khai công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Từ chỗ thiếu ăn trầm trọng sau chiến tranh, sau ba năm thực hiện Nghị quyết khoán sản phẩm đến người lao động, nhân dân ta không chỉ đủ ăn, mà nước ta đến nay đã là cường quốc xuất khẩu gạo. Từ thu nhập bình quân đầu người năm 1990 là 200 USD, nay đã nâng lên hơn 4.100 USD. Trong các nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, đều thể hiện tư tưởng coi nhân dân là nhân vật trung tâm của mọi chủ trương, chính sách; xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. Theo tinh thần đó, năm 2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp mới (sửa đổi, bổ sung), trong Lời nói đầu đã viết hoa chữ Nhân dân để thể hiện rõ quan điểm coi trọng và đề cao sức mạnh Nhân dân.

    TRONG Di chúc, Bác Hồ 8 lần nhắc cụm từ đoàn kết, đoàn kết trong nội bộ Đảng, đoàn kết Nhân dân, đoàn kết quốc tế. Người nhấn mạnh, cơ sở của sự đoàn kết ấy, chính là mỗi cán bộ, đảng viên luôn lấy lợi ích của Nhân dân, của Đất nước là hàng đầu; mà muốn vậy phải thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Thực hiện lời dạy chí tình, chí lý đó, trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội, nhất là từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta đã thật sự coi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt. Đi liền đó, là sự cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của Bác bằng những nghị quyết, chỉ thị, quy định rất cụ thể nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng cầm quyền, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

      Bằng thành tựu chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong mấy thập niên qua, niềm tin của Nhân dân ngày được củng cố và tăng cường, nhất là kết quả bước đầu của chủ trương kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Đại hội XI đến nay, đã và đang tạo nguồn sinh khí mới, hiệu quả mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

    DI chúc của Bác Hồ tiếp tục soi sáng, dẫn lối con đường cách mạng Việt Nam!

                                                                                                    HỒNG VINH

                                                                                                                                                                       

1 2 3 4 5  ... 
Kết quả tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 385
  • Trong tuần: 3 329
  • Tất cả: 1684440